Sıkça Sorulan Sorular

BAŞVURULAR

DERS KAYITLARI-DANIŞMAN ONAYLARI

SINAVLAR

ÜCRETLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

ÖZEL ÖĞRENCİ 

YABANCI ÖĞRENCİLER

TEZLER VE DÖNEM PROJELERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.

BAŞVURULAR   

1. Lisansüstü eğitimi başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Güz ve bahar dönem başlangıçlarından önce, enstitümüz sayfasında güncel olarak duyurulan tarihlerde başvurular ve kayıtlar alınmaktadır.

2. Gazi FBE’ne başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Belirlenen tarihlerde internet üzerinden ön başvuru yapılmasının ardından istenen evraklarla enstitümüzde ön kayıtlar yapılmaktadır. Ön kaydı alınan adayların puanlarına göre yapılan sıralamada, yönetmeliğin 7. ve 9. maddeleri uyarınca en fazla bölüm kontenjanının 3 katı kadar kişi sözlü veya yazılı mülakata alınmaktadır. Mülakat sonucunda kazanan adaylar duyurulmakta ve bu adayların kesin kayıtları enstitümüzde yapılmaktadır.

3. Başvuru sonucunda yedek listesinde yer alıyorum, ne yapmalıyım?

Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybetmektedir. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler. Yönetmeliğin 14. Maddesine göre, konu ile ilgili duyuru ve haberleri takip etmek, adayların sorumluluğundadır.

4. Lisansüstü eğitim programlarına başvuru kriterleri nelerdir?

Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarının yüksek lisans(tezli/tezsiz) ve doktora ve lisans sonrası doktora programlarının her birinin başvuru kriterlerinehttp://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/basvuru-kriterleri-24279 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

5. Lisans mezuniyet dalıma göre hangi yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabileceğimi nereden öğrenirim?

Yüksek lisans ve doktora programlarının kabul ettikleri lisans mezuniyet dallarına http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/mezuniyet-dallari-24280 bağlantısından ulaşabilirsiniz.

6. Lisans mezuniyet ortalaması hangi sisteme göre kabul edilmektedir?

Başvurularda ve puan hesaplamalarında lisans not ortalaması, 100'lük sisteme göre kullanılmaktadır. Adaylar mezun oldukları üniversitelerin not dönüşüm tablosunu kullanmakta; dönüşüm tablosu olmayan üniversiteler için YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaktadır.(Üniversitenize ait not dönüşüm tablosu olmadığını ve bu nedenle YÖK dönüşüm tablosunu kullandığınızı belgelemeniz gerekmektedir.)

7.Yatay geçiş başvurusu nasıl yapılır?

Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş araştırma görevlileri, ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yapabilirler. Başvuran adayların bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

8.Başka bir Üniversitede Yüksek Lisans yaparken Üniversitenizde de Yüksek Lisans yapılabilir miyim?

YÖK’ün çerçeve yönetmeliğine göre başka bir Yükseköğretim Programına kayıtlıyken üniversitemize kayıt yapılmaktadır.(en fazla 2 programa kayıt yaptırılabilirsiniz.)

9. Başvurularda hangi sınav sonuçları kabul edilmektedir?

Başvurularda ALES ya da YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliği verilmiş GRE/GMAT sınavından alınan dönüşüm puanı; ayrıca KPDS/ÜDS/YDS ya da yine YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler YÖK eşdeğerlik tablosuna göre yapılacaktır.

DERS KAYITLARI-DANIŞMAN ONAYLARI

1.Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?

Tüm lisansüstü öğrencilerin danışman atamaları en geç 1.yy. sonuna kadar yapılmalıdır.

2. Danışmanı atanmayan öğrencilerin Ders Ekle/Bırak süreci ve danışman onayları kim tarafından gerçekleştirilir?

İlgili süreç ve danışman onayı Anabilim Dalı Başkanlığınca gerçekleştirilir.

3. Seminer, Dönem Projesi derslerine kayıt hangi aşamada yapılır?

Derslerin tamamlandığı/tamamlanacağı,  danışman atamasının da gerçekleşmiş olduğu dönemde yapılır.

 4. Uzmanlık Alan Dersi, Tez Çalışması, derslerine kayıt hangi aşamada gerçekleştirilir?

Danışman ataması yapılan lisansüstü öğrenciler bu kaydı yapabilir. Kayıt yapılırken ilgili ders seçimlerinin danışman adına açılmış olmasına dikkat edilmelidir.

5. Kayıt sırasında gerekli evraklar nelerdir?

Lisans Diploması fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi,

Akademik Personel Lisansüstü Giriş Sınavı ( ALES)  Sonuç Belgesi,

Lisans Not Belgesi (Transkript),

2 adet fotoğraf,

Askerlikle ilişiksiz belgesi (erkek adaylar için),

İngilizce programlar için, varsa TOEFL, IELTS vb. İngilizce Yeterlilik Belgesi.

6. Öğrenci bir yarıyılda en fazla kaç ders seçebilir?

En fazla 4 ders seçimi yapılabilir.(12 kredi)

7. Öğrenci farklı anabilim dalı/farklı üniversite/farklı Enstitü’ den en fazla kaç ders alabilme hakkına sahiptir?

3’er krediyi geçmemek şartı ile toplamda en fazla 2 ders alma hakkına sahiptir.

8. Ders programı çakışması halinde öğrenci ders seçimi yapabilir mi?

Anabilim Dalı tarafından ilan edilen ders programı uyarınca çakışan dersler öğrenci tarafından alınamaz. Ders ekleme-bırakma sürecinde danışman onayı ile ders seçimi yapılabilir.

9. Öğrenci birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırabilir mi?

Tez çalışması içeren programlarda en fazla 2 programa kayıt yaptırabilir. Tezsiz yüksek lisans kaydı için sayı sınırı yoktur.

10. Özel öğrenci kabulü için başvuru kriteri aranır mı?

Özel öğrenci kabulünde not ortalaması aranmaz, giriş sınavı yapılmaz.

11. Özel öğrenci kaç derse kayıt yaptırabilir?

Her yarıyıl en çok 2 ders için özel öğrenci başvurusu yapılabilir.

12. Özel öğrencilere diploma verilir mi?

Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Özel öğrencilik statüsünü belirten bir belge verilir.

13.Mazeretsiz iki yarıyıl kaydını yaptırmayan öğrenci için uygulama nasıl gerçekleştirilir?

Mazeretsiz iki yarıyıl kaydını yaptırmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim dalı başkanlığına aktarılır.

14. ( Erkek öğrenciler için ) Kayıt yaptırabilmem için askerliğimin hangi tarihe kadar tecilli olması gerekmektedir?
Erkek öğrenciler askerlik sevk tehiri talebinde bulunmadıkları taktirde Enstitümüz otomatik olarak sevk tehirini yapmamaktadır. Sevk tehiri talep eden kişi Enstitümüze dilekçeyle başvurması gerekmekte olup, dilekçe ekine askerlik durum belgesinin (son halini) eklemek durumundadır.

SINAVLAR

1.Mazeret sınavı hangi durumda yapılır?

Devam zorunluluğunu yerine getirmiş, izin nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Final ve bütünle sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

2. Öğrenci başarısız olduğu dersi tekrar alabilir mi?

Öğrenci başarısız olduğu dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçebilir. Ayrıca, öğrenciler enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersi de tekrarlayabilirler.

3. Öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için harf notu en az ne olmalıdır?

Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisans için harf başarı notunun en az CC, Doktorada ise en CB olması gerekir.

4. Yüksel Lisans Tez Savunmasına girme şartı nedir?

En az bir adet bildirinin kabul edilmiş veya sunulmuş; ya da en az bir adet bilimsel makalenin yayıma kabul edilmiş ya da yayımlanmış olması gereklidir.

5. Yüksek lisans Tez Jürisi kaç kişiden oluşur?

Biri öğrencinin danışmanı, biri başka bir yükseköğretim kurumu  olmak üzere 3 veya 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. İkinci danışmanı olan yüksek lisans tezleri için jüri 5 asıl 2 yedek üyeden oluşur. İkinci danışman da jüri üyesi olarak atanır.

6. Dönem projesi ve Seminer dersi değerlendirmesi kim tarafından yapılır?

Dönem Projesi ve Seminer ders değerlendirmesi ilgili öğrencinin danışmanı tarafından yapılır.

7. Doktora tez savunmasına girme şartı nedir?

En az bir tane bilimsel makalenin kabul edilmiş olması şartı aranır.

8. Doktora Tez Jürisi kaç kişiden oluşur?

Jüri tez izleme komitesine ilave olarak en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 5 kişiden oluşur. İkinci danışmanı olan doktora tezleri için jüri 7 asıl 2 yedek üyeden oluşur. İkinci danışman da jüri üyesi olarak atanır.

ÜCRETLER

1. Tezli yüksek lisans programların öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre Tezli yüksek lisans öğrencileri ilk 4 yarıyıl (2 yıl) boyunca öğrenim katkı payı ödemezler. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 4.yarıyılını dolduran tezli yüksek lisans öğrencileri, bir dönem için 129,00 TL ödemek durumundadır.

2.Tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında tezsiz yüksek lisans öğrencileri bir ders için (3 kredi) 300,00 TL ödemek durumundadır.

3.Doktora programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre doktora öğrencileri ilk 8 yarıyıl (4 yıl) boyunca öğrenim katkı payı ödemezler. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında 8.yarıyılını dolduran doktora öğrencileri, bir dönem için 129,00 TL ödemek durumundadır.

4.Özel öğrencilerin öğrenim ücreti ne kadardır?

Özel öğrencilerin kredi/saat başına ödeyecekleri katkı payı Senatoca belirlenir. 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında özel öğrenciler, bir ders için (3 kredi) 300,00 TL ödemek durumundadır.Türkiye'deki kamu Üniversitelerinde Lisansüstü eğitim gören 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında mütekabiliyet esası gözetilerek Üniversitemizden misafir öğrenci sıfatıyla ücretsiz ders alınabilinir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1. Tezli yüksek lisans programlarına girişte başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Tezli yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yapılacak yetenek sınavının/portforyo incelemesinin veya mülakat sınav notunun %25’inin toplamı alınarak hesaplanır. (Madde 7)

2. Tezli yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

Tezli yüksek lisans tamamlama süresi azami üç yıldır. Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

3. Tezli yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Tezli yüksek lisans ve sanatta yüksek lisans programlarından, toplam yirmi bir krediden az olmamak üzere alınan dersler ile bir seminer dersi ve tez çalışması yapılarak mezun olunabilmektedir. (Seminer dersi ve tez çalışması kredisizdir.)

4. Tezli Yüksek Lisansta Bilimsel Hazırlık Programı nedir?

Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilen, ancak lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda veya başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlara ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir. Bilimsel hazırlık dersleri en az 3, en çok 6 tanedir ve lisans veya kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir. (Madde-11)

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

1. Tezsiz yüksek lisans programlarına girişte başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Tezsiz yüksek lisans programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si ve lisans bitirme ortalamasının %50'sinin toplamı alınarak hesaplanır. (Madde-7)

2. Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır.

3. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans programlarından toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla alınacak en az on ders ile dönem projesinin başarıyla tamamlanması ile mezun olunabilmektedir.

4.Tezsiz yüksek lisans programlarının ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar uygulanır.2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı her ders için (3 kredi) 300 TL olarak belirlenmiştir.

DOKTORA

1. Doktora programlarına girişte başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Doktora ve sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans not ortalamasının %25’i ve yapılacak yetenek sınavının/portforyo incelemesinin veya mülakat sınav notunun %25’inin toplamı alınarak hesaplanmaktadır.

2. Doktora programlarından mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21/24, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam 42/45 krediden az olmamak üzere alacağı dersler ile yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. (Tez çalışması kredisizdir.) Bu şartları sağlayan öğrenciler mezun olabilmektedir.

3. Doktorada Bilimsel Hazırlık Programı nedir?

Doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak tezli yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlara, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir. Bilimsel hazırlık dersleri en az 3, en çok 6 tanedir ve lisans veya kayıtlı olduğu program dışındaki lisansüstü derslerden oluşabilir. (Madde-11)

4. Doktorada ve Sanatta Yeterlik nedir?

Derslerini başarı ile tamamlayan doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri, Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesini Enstitüye iletmelidir. Doktora / sanatta yeterlik sınavları Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer ve bu arada geçen süre yeterlik süresinden sayılır. Yeterlik sınavları, beş kişilik yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav sonuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili başkanlık tarafından başarılı ya da başarısız olarak Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu ile Enstitüye bildirilir.

ÖZEL ÖĞRENCİ

1-Özel Öğrenciler nasıl başvurabilir?

Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar dâhilinde her yarıyılda en çok iki ders için özel öğrenci başvurusunda bulunabilirler. Başvurular enstitü yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

2-Özel öğrenci statüsü nedir?

Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

3-Özel öğrenciler kaç ders alabilirler?

Özel öğrencilerin giriş sınavlarını başararak lisansüstü programlara kabulü halinde; son üç yılda özel öğrenci olarak Üniversitenin lisansüstü programlarından aldıkları en fazla dört ders enstitü yönetim kurulu kararı ile saydırılabilir. Bu derslerden en fazla ikisi enstitünün başka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarından veya Üniversitenin diğer enstitülerinden alınmış olabilir. Program dışından alınan derslerin saydırılmasında ilgili başkanlığın görüşü alınır.

4-Özel öğrencilerin öğrenim ücreti ne kadardır?

Özel öğrencilerin kredi/saat başına ödeyecekleri katkı payı Senatoca belirlenir.2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı için özel öğrenciler, bir ders için (3 kredi) 300,00 TL ödemek durumundadır.

YABANCI ÖĞRENCİLER

1-Yabancı öğrenciler başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Yabancı öğrenciler akademik takvime göre belirlenen tarihlerde şahsen enstitümüze istenilen belgelerle başvurabilirler. Başvuru tarihlerinde belirtilen kontenjanlara göre müracaat edilebilirsiniz.

2.Yabancı öğrenciler hangi programlara başvurabilirler?

Yabancı öğrenciler Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuramazlar.

3.Yabancı öğrencilerin öğrenim ücreti ne kadardır?

Üniversite senatosu tarafından belirlenen karara göre öğrenim katkı payını öderler.2013-2014 eğitim-öğretim yılı senato tarafından bir dönem için 614,40 TL olarak belirlenmiştir.

TEZLER VE DÖNEM PROJELERİ

1. Tez danışmanı ne zaman atanır?

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktorada en geç birinci yarıyıl sonuna kadar “Öğrenci Danışman Atama Formu” ve “Tez Konusu Önerme Formu” Enstitüye teslim edilmelidir. Sonraki aşamada danışman atamaları yapılmaktadır. (İlgili formlara http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogrenci-formlari-24275 bağlantısından ulaşılmaktadır.)

2. Seminer dersi nedir?

Seminer dersi, tezli yüksek lisansta derslerin biteceği dönemde alınması gereken, tez çalışmasına yönelik bir derstir. Seminer dersinin not değerlendirmesi dersi yürüten öğretim üyesi tarafından yapılmakta olup; ilgili başkanlık tarafından “Seminer Dersi Değerlendirme Formu” Enstitüye iletilmektedir. (İlgili formahttp://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/ogrenci-formlari-24275 bağlantısından ulaşılmaktadır.)

3. Tez Savunma süreci nasıl başlar?

Tez Danışmanı tarafından çalışmasının artık sonlandırılabileceği ve öğrencinin savunmaya hazır olduğuna karar verilmişse, öğrenci tezinin ilk taslağı ile “ilk kontrol”e gelir. Ayrıca tez jürisi atama formu doldurularak savunmada yer alması istenen jüri adayları belirlenir.

Yukarıdaki iki belge (ilk kontrol fişi ve jüri atama formu)  enstitüye sunulduktan sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından jüri kurulur. Yönetim Kurulunun toplandığı tarih itibari ile bir ay içerisinde tez jürisinin toplanması gereklidir. Bu süre içerisinde savunmanın yer ve tarihinin belirlenmesi, savunmanın yapılması tez danışmanı ve öğrencinin sorumluluğunda olup önceden ayrıca bildirilmesi gerekmemektedir. Savunmanın bu süre içerisinde yapılamaması durumunda yukarıdaki işlemler tekrar edilir, tekrar tez ilk kontrolü yapılır ve tekrar tez jürisi atama formu doldurulur.

4. Tezin yazımı tamamlandıktan sonraki süreç nasıl işlemektedir?

Tezin yazımı bittikten sonra enstitümüzde “İlk Kontrol” yapılmakta; tez savunmasından sonraki 1 ay içerisinde ise “Son Kontrol” ve “CD Kontrolü” yapılmaktadır.(Jüri gerek gördüğü takdirde süre 1 ay daha uzatılabilir.)

5. İlk Kontrolde nelere dikkat edilmelidir?

Tezin yazımından sonra, tez savunmasından önce yapılan ilk kontrole getirilen tezin, tez danışmanı tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Tez yazım kılavuzuna göre biçimsel olarak kontrol edilen tez, İlk Kontrol Kuponu ile öğrenciye geri verilir. Bu aşamadan sonra tez jüri atama formu hazırlanmaktadır. Jüri atama formu ile ilk kontrol kuponu ilgili öğrenci işlerine birlikte teslim edilmelidir.

6. Son Kontrolde nelere dikkat edilmelidir?

Tez savunulduktan sonra, jüri tarafından istenilen düzeltmeler varsa yapılır ardından tez, son kontrol için enstitüye getirilir. Getirilen bu tezin kabul onay sayfası, tüm jüri üyeleri tarafından mavi kalemle imzalanmış olmalıdır. Tez yazım kılavuzuna göre biçimsel olarak hatasız kalana dek kontrol edilir, ardından son kontrol kuponu öğrenciye teslim edilir. Bu aşamada öğrenci, kuponu enstitü müdür ve müdür yardımcısına da onaylatmalıdır. Son kontrol kuponu onaylanan öğrenci, ilişik kesme formunu alır ve yeterli sayı kadar (1 adet enstitüye ve her bir jüri üyesine) tezini cilt yaptırır.

7. CD Kontrolünde nelere dikkat edilmelidir?

Son kontrolden sonra öğrenci, tezi ile ilgili 3 adet CD oluşturur. Bu CD’lerden 1 tanesi Word formatındadır ve tezin İngilizce ve Türkçe özetlerinden oluşmaktadır. Diğer 2 CD, PDF formatındadır ve ayrı ayrı tezin tamamı ile İngilizce ve Türkçe özetlerden oluşan pdf dosyalarını içermektedir. CD kontrolü aşamasında “Kabul Onay Sayfası”,  ”Tez Teslim Formu” ve “Tez Veri Giriş Formundan 3’er fotokopi de sorumlu kişiye teslim edilir. (Teze kısıtlama getiriliyorsa Tez Veri Giriş Formundan 4 fotokopi getirilmelidir.)

8. CD’lerin ve CD içeriklerinin adlandırması nasıl olmalıdır?

CD kontrolüne getirilen CD’lerin üzerine CD kalemi ile öğrencinin adı, soyadı, Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve savunma tarihi yazılmalıdır. Ayrıca CD’lerin içeriğine kaydedilen dosyalar; aşağıdaki şekilde adlandırılmalıdır:

Ad_Soyad_Tez

Ad_Soyad_Ozet_Tr

Ad_Soyad_Ozet_En

9. Tüm kontroller tamamlandıktan sonra ne yapmalıyım?

CD kontrolü yapılan öğrenci; son kontrol ve CD kontrol kuponlarını, cilt yapılan tezlerin 1 adetini ve ilişik kesme formunu ilgili öğrenci işleri personeline teslim eder. Tez, Enstitü Yönetim Kurulu gündemine alınır ve öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olur.

10. Tezsiz Yüksek Lisans ’ta dönem projesi süreci nasıldır?

Öğrenci, Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığı dönem projesini danışmanına sunduktan sonra enstitüye kontrol için getirmek zorundadır. Tez yazım kılavuzuna göre biçimsel olarak kontrol yapıldıktan sonra, öğrenciye Dönem Projesi Kontrol Kuponu teslim edilir. Kupon ve Dönem Projesi Enstitü Yönetimince onaylanır. Kupon, ilişik kesme formu ve 1 adet ciltlenen projeyi enstitüye teslim eden öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu gündemine alınır ve öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olur.