Staj - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Staj

İÇİNDEKİLER

1. Staj Başvurusu ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Esasları

2. Genel Staj Alanları ve Firma Tanımları 

3. Fakülte Staj Yönergesi

1) Staj Başvurusu ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Esasları

İkinci yarıyıl  (Birinci sınıf sonu) tamamladıktan sonraki yaz dönemlerinde öğrencilerimiz stajlarına başlayabilirler. Staj toplam süresi 40 iş günüdür. Stajlar Teknoloji Fakültesi Staj Yönergesinde belirtilen esaslara göre yapılır. Ayrıca aşağıda belirtilen Bölüm staj esasları da dikkate alınmalıdır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Esasları

1. Staj yapacak öğrenciler, staj yapacakları yer ile ilgili aşağıda listelenmiş olan iş alanlarından birinden staja kabul yazısı alıp Staj Komisyonundan onay almaları gerekmektedir.

2. Öğrenciler stajlarını kamu veya özel sektöre ait fabrika veya işyerlerinde yapabilirler.

3. Staj yapılacak işyerinin faaliyet alanı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile ilgili olmalıdır.

4. Staj yapılırken staj sonuna kadar aynı birimde çalışmak yerine, ayrı birimlerinde ve varsa proje veya tasarım bürosunda da çalışılmalıdır.

5. Staj için tavsiye edilen firmaların dışında bir kurum/kuruluşta staj yapılacak ise bu işyerinde en az bir Elektrik-Elektronik Mühendisi istihdam edilmesi şarttır.

6. Stajlar GÜZ veya BAHAR final sınavlarını takip eden zaman dilimlerinde (Yaz veya Dönem arası) yapılabilir.

7. Her staj sonunda bir rapor hazırlanacaktır. Rapor yazıcıdan çıktı alınarak ayrı bir dosyada sunulacak ve bir CD’ ye kaydedilerek dosyaya eklenecektir. Hazırlanacak olan staj raporunu yazarken aşağıda belirtilen esaslar uygulanmalıdır:

a) Yapılan işler veya çalışmaların her sayfası işyerinin stajdan sorumlu yetkilisine kaşe ettirilmeli ve imzalatılmalıdır.

b) Hazırlanacak olan rapor aşağıdaki hususları kapsamalıdır:

I. Staj raporu kapağı,

II. Staj yapılan işyeri hakkında genel bilgiler:

 •  İşyerinin adı ve adresi,
 •  İşyerinin yönetim organizasyon şeması,
 •  Çalışan eleman sayısı,
 •  İşyerinin faaliyet alanı, ne tür işler yaptığı,
 •  İşyerinin kısa tarihçesi.

III. Giriş: Bu bölümde stajın konusu, çalışılan birimler gibi konularda kısa bilgi verilir.

IV. Her staj için bir uygulama zaman çizelgesi hazırlanır. Bu çizelgede hangi gün, hangi birimlerde, ne tür işlerin yapıldığı belirtilir.

V. Stajda Yapılan İşlemler: Bu bölümde işyerinde staj başlangıcından bitimine kadar tarih verilerek yapılan işler ayrıntılı olarak anlatılır.

VI. Sonuç: Bu bölümde stajda edinilen bilgi, beceriler ve kazanımlar özetlenir.

VII. Ekler: İstenirse bazı bilgi, çizelge veya teknik resimler ekte sunulabilir.

Staja Başlamadan Önce Yapılması Gereken İşlemler (Staja Başlama Aşamaları)

Aşama 1 - Aşağıda “Staj İçin Tavsiye Edilen Firmalar” bölümünden belirlenecek bir firma ile (bu firmalarda Elektrik-Elektronik Mühendisi şartı aranmaz) ya da yukarıda “Staj Esasları” kısmında açıklanan şartları sağlayan ve en az bir Elektrik-Elektronik Mühendisinin istihdam edildiği kurum/kuruluş ile yazışarak Aşama-2’de belirtilen bilgileri içeren staja kabul yazısı temin edilir.

Aşama 2- Öğrenci staja başlamadan önce ara dönem stajı için, Aralık ayı başına kadar veya yaz dönemi stajı için Mayıs ayı başına kadar staj yapacağı kuruma/kuruluşa bir dilekçe ile başvurarak staj yapabileceğine dair;

Öğrencinin adı soyadı,

Numarası,

Staja başlama ve stajı bitirme tarihleri

Staj süresini açıkça belirtir,

Firma kaşeli staja kabul yazısını alır. Bu yazı ile birlikte bölüm staj komisyonuna staj yerinin uygunluğunu sorgulatır. Bölüm staj komisyonu tarafından öğrencinin staj yapmak istediği kurum/kuruluş uygun bulunduğu takdirde;

Aşama 3- Kitap Satış ve Fotokopi Merkezinden temin edilebilecek matbu staj dosyası alınarak fotoğraflar yapıştırılır ve staj yapılacak kurum/kuruluşun açık adı (tavsiye edilen firmalardan ise firma kodu parantez içinde belirtilir) ve ilgili yerler doldurulur. Ara dönem stajı için Aralık ayının ilk haftası içindeyaz dönemi stajı için ise Mayıs ayının ilk haftası içinde staj komisyon başkanına onay için dosyasını teslim eder.

Aşama 4- Staj Komisyon Başkanı ve Bölüm Başkanı tarafından onaylanmış staj dosyası ile birlikte Fakültenin ilgili birimlerince düzenlenen sigorta işlemlerini yaptırmak üzere aşağıda belirtilen gerekli belgeleri;

- Staj yapılacak tarih aralığının yazılı olduğu Firmanın Staja Kabul Yazısı,

- Ön yüzüne ikametgâh adresi ve cep telefonu numarası yazılı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

2 adet vesikalık resim,

- SGK'dan ya da PTT'den 1 TL karşılığı alınacak şifre ile E-Devlet'ten temin edilecek Müstehaklık BelgesiOnaylı Staj Dosyası,

Temin edilerek ilgili birimde sigorta işlemlerini yaptırır. Öğrenci, ilgili kurum/kuruluştan daha önceden temin ettiği staj yapabileceğine dair yazı, bölümce onaylı staj dosyası ve sigorta poliçesiyle birlikte staj yerinde stajına başlar.

Aşama 5- Staj bitiminde endüstri staj defteri kurum yetkilisi tarafından eksiksiz olarak doldurulup onaylanmalı, staj defterinin 3. sayfasının kapalı bir zarf içerisinde olmak üzere staj yapan öğrenci veya posta yoluyla bölüm staj komisyon başkanlığına dönüşü sağlanmalıdır. Staj yapan öğrenci staj defteri dışında staj süresince yapmış olduğu her türlü faaliyeti gösterir (resim, fotoğraf, tablo, grafik ve yazılı metinden oluşan dokümanları) içeren endüstri staj dosyasını  hazırlar. Staj dosyasında bulunan bütün dokümanların ilgili firma yetkilisi tarafından kaşe vurulup imzalanması gerekmektedir.

Aşama 6- Kurum/Kuruluşlarda stajlarını tamamlayan öğrencilerden Ara dönem stajı yapanlar Şubat ayının son haftası içinde,  yaz dönemi stajı yapanlar ise Eylül ayının son haftası içinde staj dosyalarını bölüm staj komisyonu başkanına teslim ederler.

 

2) Genel Staj Alanları ve Firma Tanımları

Aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren firmalarda staj yapılabilmektedir.

 • Kablo Üretim Fabrikaları
 • Otomobil Fabrikaları
 • Elektrik Malzemesi Üreten Firmalar
 • Endüstriyel Standart Testlerin Yapıldığı Akredite Laboratuvarlar (Örnek: TSE) … vb.
 • Telekomünikasyon Malzemelerinin Üretildiği firmalar
 • Haberleşme ve Telekomünikasyon altyapı Hizmeti Veren Firmalar
 • Elektrik Üretim İletim ve Dağıtım Santralleri
 • Elektrik Bakım Onarım Merkezleri
 • Termik Santraller
 • Elektrik Makinaları Üreten Firmalar
 • Fabrikaların Bakım Onarım Merkezleri
 • Elektrik Plan Proje Çizimi Yapan Firmalar

 

 

3) Fakülte Staj Yönergesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ STAJ YÖNERGESİ

1. AMAÇ

Bu yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin öğrenim sürecinde ki teorik bilgilerini, atelye ve laboratuar uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, işyeri organizasyonlarını, üretim süreçlerini, yönetim aşamalarını, yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak ayrıca eğitim öğretimin zorunlu bir parçası olan stajlar ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu yönerge Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin endüstri stajını düzenler, yurtiçi ve yurtdışı işyerlerinde yapacakları stajla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

3.DAYANAK

Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Gazi Üniversitesi lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

4. STAJ SÜRESİ

a) Fakülte öğrencileri diploma almaya hak kazanabilmeleri için lisans öğrenimleri süresince Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, "Endüstri Staj Yönergesi" kuralları çerçevesinde en az 40 iş günü staj yapmak zorundadırlar.

b) Bir staj döneminde en az 15 iş günü staj yapılabilir. Ancak mezuniyet için gerekli diğer tüm şartları sağlamış olan öğrenciler için bu şart aranmaz.

c) Endüstri stajına 2. yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonraki yaz döneminde başlanabilir.

ç) Endüstri stajları, eğitim-öğretim dönemleri ve dönem sonu sınav haftaları dışında kalan sürelerde yapılabilir. Yaz okulunda ders alan öğrenciler, dersleri bitene kadar staj yapamazlar. Ancak, yarıyıl içerisinde dersi bulunmayan öğrenciler, yarıyıl içerisinde de endüstri, stajı yapabilirler.

d) Bir haftadaki staj iş günü sayısı 5 gündür. Ancak kurumda cumartesi günleri de çalışılıyorsa staj gün sayısı 6 gündür. Kurumda pazar günleri çalışılsa bile, pazar günleri ve resmi tatil günleri staj iş gününden sayılmaz.

e) Endüstri stajına fiilen ve kesintisiz devam zorunluluğu vardır. Mazereti nedeni ile de olsa devam edilemeyen staj günleri, toplam staj gününden düşülür.

5. STAJ YERİ

a) Yapılacak staj mühendislik bölümü alanında olmak şartıyla genel mühendislik uygulamaları ile işletme ve organizasyon konularını kapsamalıdır.

b) Staj, bölüm staj komisyonunun uygunluğunu kabul ettiği, alan ile ilgili yurt içi veya yurt dışı resmi veya özel kurumlarda yapılır.

c) Staj yapılacak kurumda çalışan sayısı 5 veya üzeri olmalı ve alanı ile ilgi en az bir mühendis bulunmalıdır.

ç) Öğrenciler, bölüm başkanlığının teklifi ve dekanlığın onayı ile stajlarının en fazla 24 iş gününü kendi fakültesinde yapabilirler.

d) Endüstri stajını fakültede yapmak isteyen her 5 öğrenciye, 1 öğretim elemanı görevlendirilir.

e) İş yeri tarafından başarısız sayılan veya bölüm staj komisyonu tarafından stajı kabul edilmeyen öğrenci, stajını yenilemek zorundadır.

f) Öğrenci kendi mühendislik alanı ile ilgili bölüm staj komisyonunun staj yeri olarak uygun gördüğü bir iş yerinde çalışıyor ise, öğrenci staj için gerekli olan işlemleri tamamlamak kaydı ile çalıştığı kurumda staj yapabilir.

g) Bu yönergede bulunmayan hususlar bölüm staj komisyonunca karara bağlanır.

6. BÖLÜM STAJ KOMİSYONU

a) Bölüm başkanlığı tarafından önerilen, bir yıl için 3 asil ve 1 yedek öğretim elemanlarından oluşan bölüm staj komisyonu dekanlık tarafından görevlendirilir.

b) Bölüm staj komisyonu, staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapar, stajlarla ilgili programları ve esasları hazırlar, staj dosyası ve staj sicil fişlerini inceler ve bunları değerlendirir.

c) Uygun veya yeterli görülmeyen stajlar, bölüm staj komisyonu kararıyla kısmen veya tamamen iptal edilebilir.

7. STAJ MUAFİYETİ

a) Fakülteye ilk kez (birinci sınıf) kayıt yaptıran bir öğrenci, kayıt olduğu ilk yarıyılın sonuna kadar daha önceki yüksek öğretim kurumunda iken yapmış olduğu endüstri stajı için muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

b) Staj muafiyeti için başvuruda bulunan öğrenci, daha önce yapmış olduğu stajını resmi evrak ile belgelemek zorundadır.

c) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili staj komisyonu öğrencinin yaptığı stajından muaf tutulup tutulamayacağını veya ne kadarından muaf tutulacağını karara bağlar. Bu süre fakültenin zorunlu endüstri staj süresinden düşülerek kalan süre öğrenciye bildirilir.

8. STAJ DOSYASI VE STAJA BAŞLAMA

a) Öğrenci, staja başlamadan önce dönem sonu final sınavlarının sonuna kadar staj yapacağı kuruma bir dilekçe ile başvurarak staj yapabileceğine dair yazıyı alır ve staj dosyasının ilgili yerlerini doldurarak staj komisyon başkanına başvurur.

b) Her staj dönemi için ayrı bir staj dosyası hazırlamalıdır.

c) Her öğrenci staja başlamadan önce sigorta işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür.

ç) Öğrenci, staj komisyonunca uygun bulunması halinde bölüm başkanlığınca onaylanan staj dosyasını, stajını yapacağı kuruma verir ve stajına başlar.

d) Staja başlayan bir öğrenci, staj komisyonu veya bölüm başkanlığının izni olmadan staj yerini değiştiremez.

e) Staj yeri onaylanmadan yapılan stajlar geçerli değildir.

9. STAJ SİCİL FİŞİ

a) Dekanlık tarafından her staj dönemi için verilecek resimli ve onaylı "Staj Sicil Fişi" öğrenci tarafından ilgili staj yerine teslim edilir.

b) Staj yeri amiri; öğrencinin devamı, ilgisi, başarısı ve diğer durumlarına ilişkin bilgileri sicil fişine işleyip imzaladıktan sonra, kapalı zarf içerisinde öğrenci ile veya taahhütlü olarak ilgili bölüm başkanlığına gönderir.

10. STAJ DOSYASININ TESLİMİ VE DEGERLENDİRİLMESİ

a) Öğrenciler, yaptıkları stajlar için hazırladıkları staj dosyasını ve staj raporunu staj dönemini takip eden eğitim öğretim döneminin başlangıcından itibaren en geç on beş (15) gün içinde ilgili bölüm staj komisyonuna teslim ederler.

b) Staj dosyasını zamanında teslim etmeyen öğrencilerin o dönemki stajı kabul edilmez.

c) Bölüm staj komisyonu her eğitim öğretim döneminin ilk 6 haftası içerisinde toplanarak staj belgelerini inceler, karara bağlar ve staj sonuçları ilgili bölüm başkanlığınca ilan edilir.

ç) Bölüm staj komisyonu staj evraklarını değerlendirerek kabul edilen gün sayısını belirtir.

d) Fakültede yapılacak endüstri stajlarında ayrıca bir staj dosyası düzenlenmez, bölüm başkanlığının teklifi ve dekanlığın onayı staj dosyası yerine geçer.

11. STAJ DİSİPLİNİ

Öğrenciler staj yaptıkları yerin disiplinine, tüzük, yönetmelik ve her türlü mevzuatına uymaya mecburdurlar. Grev, gösteri, sendikal faaliyet, yürüyüş veya işi yavaşlatma eyleminde bulunamazlar. Bunlara uymadıkları bildirilen öğrenciler hakkında öğrenci disiplin yönetmeliği hükümleri uygulanır.

12. STAJINI BİTİRENLERİN MEZUNİYET TARİHLERİ

Bütün derslerinden başarılı olup mezun olmak için yalnız endüstri stajı kalan öğrencilerin;

a) Stajlarının bitiminde eğitim-öğretim yarıyılı başlamamışsa, staj bitirme tarihi,

b) Stajlarını eğitim-öğretim yarıyılı içerisinde bitirmişlerse yarıyıl sonu tarihi mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

Durumları "b" maddesine uyan öğrenciler o yarıyılda öğrenim harcı yatırarak kayıt yenilemek ve ders alma işlemini yapmak zorundadır.

13. ÖN LİSANS İÇİN STAJ SÜRESİ

Fakülteden ön lisans belgesi alacak öğrencilerin en az 36 iş günü endüstri stajı yapmış olmaları zorunludur.

14. YÜRÜRLÜK

Bu yönerge hükümleri; Gazi Üniversitesi Senatosunun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

Staj Defteri Şablonu :  Staj defteri